Споживачам

Споживач природного газу має такі основні права:

 • отримувати природний газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання умов такого договору;
 • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо річний обсяг споживання природного газу таким споживачем перевищує 30 млн куб. метрів;
 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що споживач повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • інші права, передбачені законодавством України, Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2496 (далі - Правила), іншими актами НКРЕКП.

Споживач природного газу має такі основні обов'язки:

 • дотримуватись вимог Правил;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  1. порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
  2. відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
  3. перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  4. відсутності укладеного договору постачання природного газу;
  5. інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.

Постачальник природного газу має такі основні права:

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;
 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Постачальник природного газу має такі основні обов'язки:

 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання;
 • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
 • створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Зразок договору на постачання природного газу


*Цей зразок договору на постачання природного газу (далі - Зразок) не є пропозицією укласти договір та не повинен розглядатися будь-якою особою як підстава для виникнення цивільних та/або господарських та/або інших зобов'язань.

Цей Зразок розміщений відповідно до вимог пункту 2.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, та виключно з метою інформування користувачів цього веб-сайта про:

 • загальні умови, згідно з якими ТОВ "ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" здійснює постачання природного газу;
 • договірні права та обов'язки ТОВ "ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" та споживача природного газу.

Вирішення спорів

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка звертайтеся за адресою 01004, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2, корпус А, СЕКЦІЯ Ф-2 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, за телефоном (044) 227-16-62 або на електронну пошту: per-office@ukr.net

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Генеральний Директор – Маслак Роман Олегович.

Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем природного газу, вирішуються шляхом проведення переговорів. У такий порядок спори мають бути вирішені у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

Для цілей цього розділу веб-сайта під споживачем розуміється особа, яка уклала з ТОВ "ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" договір постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

У разі, якщо між постачальником та споживачем природного газу спір або суперечка не можуть вирішитися шляхом проведення переговорів, споживач може звернутися з метою їх вирішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП або Регулятор).

Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору або суперечки до Регулятора у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

НКРЕКП, розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами ринку природного газу, зокрема, з питань:

 • дотримання суб’єктами ринку природного газу ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам суб’єктами ринку природного газу;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законодавством до компетенції Регулятора.

Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами ринку природного газу здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів ринку природного газу, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору або суперечки.

До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

За результатами розгляду скарги, вирішення спорів або суперечок Регулятор приймає рішення про:

 1. припинення порушення законодавства суб’єктом ринку природного газу;
 2. припинення порушення ліцензійних умов суб’єктом ринку природного газу;
 3. накладення штрафу на суб’єкта ринку природного газу;
 4. припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту ринку природного газу шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Спори або суперечка між споживачем та постачальником природного газу можуть бути передані на розгляд відповідного суду згідно із встановленими правилами підвідомчості та підсудності. Не застосування заінтересованою стороною засобів досудового врегулювання спорів, передбачених законодавством або договором між постачальником та споживачем природного газу, не перешкоджає такій стороні у звернені до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.